Preskočiť na obsah

Študijný program bilingválneho odboru

V 5-ročnom slovensko–anglickom bilingválnom odbore ponúkame kvalitné stredoškolské vzdelanie ako prípravu na vysokoškolské štúdium najrôznejšieho smeru. Počas celého štúdia je anglický jazyk druhým vyučovacím jazykom. Predpokladom štúdia v anglickom jazyku je úspešné zvládnutie prvého ročníka nášho gymnázia, v ktorom žiaci absolvujú 12 hodín anglického jazyka týždenne.

Vyučovací blok anglického jazyka v 1. ročníku zahŕňa 4 predmety: anglický jazyk, anglická gramatika, anglická a americká literatúra a konverzácia v anglickom jazyku. 

Anglický jazyk – 5 hodín všeobecnej angličtiny

Žiaci sa dostanú z úrovne A2 na úroveň B1 na konci 1.ročníka. K tomu prispieva aj predmet anglický jazyk, kde si žiaci osvojujú  a prehlbujú všetky kompetencie a jazykové zručnosti, potrebné na zvládnutie požadovanej úrovne. V rámci týchto hodín sa venuje pozornosť aj príprave žiakov na štúdium odborných predmetov geografie, biológie a dejepisu od 2. ročníka tým, že sa už v 1. roč. postupne oboznamujú s odbornou anglickou terminológiou v rámci CLIL vyučovania – na 1 hod. týždenne.

Anglická gramatika – 3 hodiny týždenne

Predmet anglická gramatika nadväzuje na predmet anglický jazyk. Žiaci si dôkladnejšie precvičujú a upevňujú morfológiu a syntax anglického jazyka, predovšetkým v reálnych životných komunikačných situáciách. V 1.ročníku sa venuje anglickej gramatike dostatočná pozornosť 3 vyuč. hodín preto, aby žiaci v ďalšom štúdiu mohli postupne dosiahnuť vysoký stupeň gramatickej správnosti a ovládať gramatiku v jej komplexnosti, aj keď budú venovať pozornosť niečomu inému.

Anglická a americká literatúra – 2 hodiny týždenne

Prostredníctvom literatúry a čítaním literárnych diel si žiaci osvojujú základné pojmy z literatúry, aktívne si rozširujú slovnú zásobu, rozvíjajú komunikačné schopnosti a získavajú prehľad o kultúre národov, ktorých jazyk sa učia. Tento predmet je zaradený do prvých dvoch ročníkov s veľkým dôrazom na položenie dobrých základov pre kvalitné jazykové zručnosti žiakov. Uprednostňujú sa metódy samostatného štúdia, metódy diskusie, diela sa analyzujú, interpretujú a porovnávajú. Podporuje sa tak tvorivé a kritické myslenie žiakov a žiaci nadobúdajú pozitívny vzťah k literatúre. V štvrtom a piatom ročníku žiaci pracujú s originálmi literátnych diel anglických a amerických autorov.

Konverzácia v anglickom jazyku – 2 hodiny týždenne

Základným cieľom predmetu konverzácie v anglickom jazyku je rozvíjať ústny prejav predovšetkým cez rozvoj bohatej slovnej zásoby. Žiaci si tak nadobudnú a upevnia širokú škálu rôznych lexikálnych jednotiek a každodenných fráz, potrebných pre komunikáciu v bežnom živote, ako aj  pri ich ďalšom odbornom štúdiu. Vyučovanie sa realizuje pod vedením native učiteľa.

Štúdium v anglickom jazyku garantujeme od 2. ročníka v týchto predmetoch: geografia, dejepis, biológia, matematika, informatika, anglická a americká literatúra. V 3. a 4. ročníku je v anglickom jazyku vyučovaný aj predmet umenie a kultúra a katolícke náboženstvo. V 4.- 5. ročníku si žiaci zdokonaľujú svoje jazykové komunikačné zručnosti na predmete obchodná angličtina, ktoré budú môcť využiť pri ďalšom štúdiu, ako aj v pracovnej oblasti. 

Blok anglického jazyka v 5. ročníku je rozdelený na 3 vyučovacie hodiny všeobecného anglického jazyka a 3 hodiny seminára v anglickom jazyku (s prípravou na maturitnú skúšku z ANJ). Dve voliteľné hodiny môžu žiaci v posledných 2 ročníkoch venovať predmetu globálne štúdia, religionistika alebo anglickej a americkej literatúre. Novým bilingválnym predmetom je predmet Kompetencie 21. storočia, ktorý sa vyučuje v 4. a 5. ročníku (1 hodina týždenne).

Školský vzdelávací program je nastavený tak, aby bolo umožnené žiakovi získať:

v 3. ročníku: znalosti a jazykové zručnosti na úspešné vykonanie medzinárodnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2 (napr. FCE, IESOL…),

v 4. ročníku: maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,      

v 5. ročníku:

  • maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1,
  • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 – v anglickom jazyku pri splnení požiadaviek štátnej jazykovej školy,
  • znalosti a jazykové zručnosti na úspešné vykonanie medzinárodnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 (napr. CAE skúška),
  • maturitnú skúšku z 2 – 4 voliteľných predmetov.