Preskočiť na obsah

Orgány školy

RADA ŠKOLY

Rada školy pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

zvolení zástupcovia z každej triedy

GYMES NEZISKOVÝ FOND

neziskový fond na podporu školy

RADA ŠKOLY

Činnosť rady školy

Rada školy pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach má 11 členov. Zvolená bola v školskom roku 2021/2022.

Členovia rady

  • 3 zvolení zástupcovia rodičov: Mgr. Katarína Miková, Mgr. Nicol Obuchová, Ing. Peter Prokop;
  • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: Mgr. Zuzana Lehotai, Mgr. Mária Muzeláková;
  • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy: Silvia Kováčiková,
  • 1 zvolený zástupca žiakov: Ema Šoltésová,
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy: Mgr. Aurel Halajčík, Mgr. Lukáš Imrich, Mgr. Miroslav Jacko, PaedDr. Mária Čačková.

GYMPULZ

POslanie školského parlamentu

Školský parlament (pôvodne Žiacka školská rada) vznikol v roku 2011. Združuje aktívnych a iniciatívnych študentov, ktorí svojimi nápadmi prispievajú k pozitívnemu dianiu na našej škole. Členovia ŠP sa podieľajú na organizácii rôznych podujatí. Koordinátorom ŠP je Mgr. Marek Joščák.

Členovia- šk. rok 2021/2022

5.A
Anna Mária Gburíková

5.B
Anka Jacková

5.C
Ema Šoltésová

5.D
Šimon Šamudovský

4.A
Lea Džuganová

4.B
Katarína Ferenčuhová

4.C
Daniel Takáč

4.D
Dominik Závacký

3.A
Ema Buríková

3.B
Ema Schwartzová

3.C
Daniel Muller 

3.D
Stanislav Albert

2.A
Dorotea Marta Paľovčíková

2.B
Adam Farkašovský

2.C
Soňa Poláková

III.O
Aneta Joščáková

Akcie uskutočnené ŠP GymPulz tento školský rok:

Ima3kulácia prváckych tried

Školenie členov ŠP GymPulz s názvom: „Líderstvo – práca a cit“

Mikulášske rozdávanie darčekov

Konferencia triednych zástupcov jednotlivých ročníkov

Stretnutie a diskusia s riaditeľom školy

Zapojenie sa do projektu organizovaného Regionálnym centrom mládeže a po získaní príspevku od tejto organizácie zakúpenie mikín pre členov ŠP GymPulz, ako aj jednej školskej tabule

Prebiehajúce akcie:

Rekonštrukcia miestnosti ŠP GymPulz (GymPulzovňa)

Realizácia oddychovej zóny pre potreby študentov školy

Akcia: „Bež do školy bez tašky“