Preskočiť na obsah

ORGÁnY Školy

RADA ŠKOLY

ŠKOLSKý parlament

zvolení zástupcovia z každej triedy

GYMES N.F.

neziskový fond na podporu školy

RADA Školy

Činnosť rady školy

Rada školy pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach má 11 členov. Zvolená bola v školskom roku 2021/2022.

Členovia rady

  • 3 zvolení zástupcovia rodičov: Mgr. Katarína Miková, Mgr. Nicol Obuchová, Ing. Peter Prokop;
  • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: Mgr. Zuzana Lehotai, Mgr. Mária Petrušová;
  • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy: Silvia Kováčiková,
  • 1 zvolený zástupca žiakov: Ema Šoltésová,
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy: Mgr. Aurel Halajčík, Mgr. Lukáš Imrich, Mgr. Miroslav Jacko, PaedDr. Mária Čačková.
Gympulz

POslanie školského parlamentu

Školský parlament (pôvodne Žiacka školská rada) vznikol v roku 2011. Združuje aktívnych a iniciatívnych študentov, ktorí svojimi nápadmi prispievajú k pozitívnemu dianiu na našej škole. Členovia ŠP sa podieľajú na organizácii rôznych podujatí. Koordinátorom ŠP je Mgr. Marek Joščák.

Členovia- šk. rok 2021/2022

5.A
Tereza Ciglanová

5.B
Kristína Barlová – predseda ŠP GymPulz
Klára Čiefová

5.C
Ivona Vislocká 

5.D
Mário Mikula

4.A
Lea Džuganová

4.B
Tobiáš Rinik

4.C
Ema Šoltésová – zástupca ŠP GymPulz v Rade školy

4.D
Lenka Egriová 

3.A
Jozef Gburík

3.B
Klára Juhasová – tajomník ŠP GymPulz

3.C
Daniel Takáč 

3.D
Tatiana Rusinková

2.A
Ema Buríková

2.B
Noemi Riniková – podpredseda ŠP GymPulz

2.C
Daniel Muller

2.D
Stanislav Albert

1.A
Dorotea Marta Paľovčíková

1.B
Adam Farkašovský

1.C
Soňa Poláková 

Akcie uskutočnené ŠP GymPulz tento školský rok:

Ima3kulácia prváckych tried

Školenie členov ŠP GymPulz s názvom: “Líderstvo – práca a cit”

Mikulášske rozdávanie darčekov

Konferencia triednych zástupcov jednotlivých ročníkov

Stretnutie a diskusia s riaditeľom školy

Zapojenie sa do projektu organizovaného Regionálnym centrom mládeže a po získaní príspevku od tejto organizácie zakúpenie mikín pre členov ŠP GymPulz, ako aj jednej školskej tabule

Prebiehajúce akcie:

Rekonštrukcia miestnosti ŠP GymPulz (GymPulzovňa)

Realizácia oddychovej zóny pre potreby študentov školy

Akcia: “Bež do školy bez tašky”