ORGÁnY Školy

RADA ŠKOLY

ŽIACKA RADA

zvolení zástupcovia z každej triedy

GYMES N.F.

neziskový fond na podporu školy

RADA Školy

Činnosť rady školy

Rada školy pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach má 11 členov. Zvolená bola v školskom roku 2021/2022.

Členovia rady

 • 1 zvolený zástupca rodičov: Mgr. Katarína Miková, Mgr. Nicol Obuchová, Ing. Peter Prokop;
 • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: Mgr. Zuzana Lehotai, Mgr. Mária Petrušová;
 • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy: Silvia Kováčiková,
 • 1 zvolený zástupca žiakov – ,
 • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy: Mgr. Aurel Halajčík, Mgr. Lukáš Imrich, Mgr. Miroslav Jacko, PaedDr. Mária Čačková.
Gympulz

POslanie Žiackej rady

Žiacka rada školy vznikla v roku 2011. Združuje aktívnych a iniciatívnych študentov, ktorí svojimi nápadmi prispievajú k pozitívnemu dianiu na našej škole. Členovia ŽRŠ sa podieľajú na organizácii rôznych podujatí. Koordinátorom ŽŠR je Mgr. Marek Joščák.

Členovia- šk. rok 2020/2021

 • I.A – Ema Buríková
 • I.B – Noemi Riniková
 • I.C – Filip Kmetz
 • I.D – Stanislav Albert
 • II.A – Jozef Gburík
 • II.B – Klára Juhásová
 • II.C – Daniel Takáč
 • II.D – Tatiana Rusinková
 • III.A – Lea Džuganová
 • III.B – Alica Kmečová a Tobiáš Rinik
 • III.C – Sára Maľaková a Ema Šoltésová
 • III.D – Lenka Egriová
 • IV.A – Ema Kozáková
 • IV.B – Kristína Barlová
 • IV.C – Róbert Dárius Šmatlík
 • IV.D – Martin Murár
 • V.A – Gréta Gembická
 • V.B – Júlia Pastorová a Lenka Šimková
 • V.C – Monika Smoleňová

V školskom roku 2018/2019 žiacka rada zaviedla na škole recykláciu odpadu. Do každej triedy umiestnila dva koše na recykláciu (papier, plast) a jeden zmiešaný. Vďaka tomu študenti pomôžu v boji proti znečisťovaniu prírody.