Preskočiť na obsah

GYMES tím spoločenskovedných predmetov

Tím SVP na GYMESe je najväčší a zastrešuje predmety Slovenský jazyk a literatúra, Občianska náuka, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova a bilingválne vyučuje aj predmety Dejepis, Geografia, Katolícke náboženstvo, Umenie a kultúra, Dejiny umenia, Religionistika, Globálne štúdia a Kompetencie 21.storočia.

Hlavnou úlohou tímu SVP je nabádať  študentov k mysleniu a aby hľadali vo veciach hlbší zmysel. Preto členovia tímu SVP všemožne podporujú kritické aj kreatívne myslenie a predovšetkým sa snažia prepájať učivo so svetom mimo školy.

Za dôležitú úlohu si tím SVP kladie aj nabádanie študentov k občianskej angažovanosti a reagovanie na podnety v spoločnosti, čím vie GYMES formovať nielen myseľ, ale aj srdce a hodnotovú orientáciu študentov.

Tím SVP pre študentov organizuje mnohé akcie – školské i mimoškolské, besedy s politikmi, spisovateľmi, pamätníkmi. Tím organizuje aj výstavy, workshopy, športové a turistické podujatia a zastrešuje kultúrny a duchovný život GYMESu.

Svoje kvality môžu študenti ukázať v mnohých športových, recitačných, výtvarných, autorských a ďalších iných súťažiach a olympiádach, ktoré v rámci svojich predmetov tím SVP zabezpečuje.

Tento tím vedie ThLic. Tomáš Filip, PhD.