Preskočiť na obsah
o nás

To, čo nás vystihuje…

kvalitní učitelia

Pedagogický tím tvoria energickí a odhodlaní učitelia. Ich odbornosť a prístup je zárukou motivácie, porozumenia vo vzťahu k študentom.

Kresťanské hodnoty

Pri poskytovaní služby vzdelávania sú pre nás najdôležitejšie trvalé
kresťanské hodnoty: 
múdrosť, úcta, radosť.

zaujímavé projekty

Organizujeme vzdelávacie, 
kultúrne, športové a duchovné podujatia pre žiakov školy, ich rodičov, miestnu farnosť a miestnu komunitu.

úspešní absolventi

Záujmom školy je, aby
absolventi školy boli úspešní
vo vysokoškolskom štúdiu a ďalšom osobnom i pracovnom živote.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Gymes

Gymnázium sv. Edity Steinovej bolo zriadené 1.septembra 2004.

Naši žiaci študujú v dvoch odboroch:

  • osemročné gymnázium
  • päťročné bilingválne slovensko-anglické gymnázium.
Škola má všeobecnovzdelávací charakter, pripravuje študentov predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Rozvoj osobnosti žiaka vidíme v dvoch smeroch, ktoré sa najviac rozvinú, keď sa prelínajú: kvalitné vzdelávanie a rozvoj hodnotového systému.
Cieľom prvého smeru – kvalitného vzdelávania – je vynikajúcou angličtinou umožniť študentom budúce vysokoškolské vzdelanie najrôznejšieho smeru. Tento cieľ zabezpečujeme 100% kvalifikovanosťou všetkých učiteľov. Štúdium je postavené na rovnováhe medzi predmetmi anglického bloku a všetkých iných odborných predmetov.
Cieľom druhého smeru – hodnotového – je nájsť a uplatniť svoje osobné kvality pre rozvoj seba a iných. Zároveň je snahou školy učiť tvorivo, samostatne a kriticky myslieť. Učiteľ nevie všetko, ale učiteľ vie otvoriť dvere k Poznaniu, ktoré nás prevyšuje. Vytvoriť priestor na vzťahy, na vzájomné spoznávanie sa v inom než školskom prostredí, učiť sa počúvať, či riešiť konflikty je rovnako dôležité ako poznať, získavať a využívať informácie. Tieto dva smery určujú hlavný smer školy: pripravovať  konkurencieschopnú a flexibilnú pracovnú silu pre trh práce s predpokladmi pre ďalšie štúdium v kontexte celoživotného vzdelávania, cieľavedomé podporovanie kontinuity trhu vzdelávania a trhu práce.
Víziou školy je stať sa modernou školou, ktorá bude inovatívnymi metódami a formami práce sprostredkovať obsah vzdelávania a proces výchovy potrebám učiacej sa spoločnosti (vzbudzovanie záujmu o vzdelávanie, posilňovanie kreativity a schopnosti učiť sa, komunikovať, rozširovať a prehlbovať kľúčové a jazykové kompetencie) nielen študentom z mesta Košice, ale aj zo širšieho okolia.

CUDZIE JAZYKY

Okrem štúdia anglického jazyka naši žiaci študujú aj druhé cudzie jazyky z našej ponuky:

Nemčina
  • od 1. ročníka bilingválneho štúdia ako povinne voliteľný 2. cudzí jazyk
  • od 2. ročníka osemročného štúdia
RUŠTINA
  • od 1. ročníka bilingválneho štúdia ako povinne voliteľný 2. cudzí jazyk
  • od 2. ročníka osemročného štúdia
ŠPANIELČINA
  • od 1. ročníka bilingválneho štúdia ako povinne voliteľný 2. cudzí jazyk