GYMES tím prírodovedných predmetov

Silnou stránkou vyučovania na GYMESe sú aj prírodovedné predmety, ktoré má na starosti tím prírodovedných predmetov. Tím PRP vyučuje predmety matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia a maturitné semináre z týchto predmetov.

Tieto predmety sú u nás vyučované v odborných učebniach chémie, biológie a fyziky, kde majú študenti praktické cvičenia v menších skupinkách a používajú meracie zariadenia Vernier (hlavne na fyzike). Tím PRP pracuje so študentmi aj v dobre vybavených učebniach informatiky (nájdete tu 3D tlačiareň, programovateľné Arduino stavebnice a iné).

Keďže GYMES je bilingválne gymnázium, informatika, matematika a biológia sú vyučované v angličtine. Navyše v prvom ročníku máme posilnené vyučovanie matematiky a v 2. a 3. ročníku sa matematika vyučuje v dvoch úrovniach podľa voľby študentov.

Tím PRP sa snaží viesť študentov k objavovaniu, spolupráci v skupinách a kritickému mysleniu.

O kvalite práce tohto tímu hovorí aj fakt, že mnohí naši absolventi pokračujú v univerzitnom štúdiu na technických, IT alebo ekonomických odboroch.

Tento tím vedie Mgr. Petra Filová.