Preskočiť na obsah

INFORMÁCIE

Kontakty:

–     mobil: 0918 832 085 aj SMS,

–      e-mail: jedalen@gymes.eu

–     prostredníctvom Edupage – www. gymes.edupage.org – v záložke Jedáleň (iba odhlásenie)

Zmena ceny stravnej jednotky od 1. januára 2023:

INFO K OBEDOM V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 :

☝️

Na stravu je prihlásený iba žiak, ktorý odovzdal zápisný lístok na nový školský rok ( zápisný lístok sa vypisuje každý rok). Ak obdržíte email s výškou stravného, tak je všetko v poriadku a Váš zapísaný lístok už máme zaevidovaný

☝️

Strava sa začína vydávať v pondelok 5.9.2022.

☝️

Informáciu o výške stravného na obdobie 9/2022 dostanete emailom (skontrolujte si prosíme aj spam).

☝️

Stravné sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, prosíme, dodržiavajte správne variabilné symboly za každé dieťa zvlášť, nakoľko systém bude sám párovať platby podľa výpisu z banky a pri nesprávnom VS nebude možné platbu priradiť k dieťaťu, do poznámky prosíme uviesť meno a triedu dieťaťa.

☝️

Za prihlasovanie a odhlasovanie je zodpovedný rodič, študent gymnázia.

Školská dochádzka nie je prepojená s jedálňou, preto je nutné žiakov počas neprítomnosti v škole odhlasovať na t.č. 0918 832 085, sms, mailom jedalen@gymes.eu alebo prostredníctvom Edupage. 

Platba za stravu je v sume 1,80 €/obed (prima – tercia), resp. 1,90 €/obed (1. – 5. ročník bilingválneho odboru).

Spôsoby úhrady:

1. trvalým bankovým príkazom – priemer. počet dní x poplatok (20 x 1,80 € = 36 € alebo 20 x 1,90 € = 38 €),

2. cez internetbanking mesačne,

3. jednorazovým bankovým prevodom za 5 mesiacov (5 x 36 €= 180 € alebo 5 x 38€ = 190 €).

Pozn.: Platby za stravu sa s účinnosťou od 1.9.2022 podľa usmernenia MŠVVaŠ SR, zákona č. 245/2008 Z. z. presúvali do 3. finančného pásma na nákup potravín na 1 jedlo.

Účet- IBAN: SK17 0900 0000 0050 2975 9806

Ak žiak nebude mať vyplatenú stravu včas, nebude mu vydaný obed. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ODHLÁSENIE Z OBEDA: Odhlásiť sa je možné do 23,59 hod. predchádzajúceho dňa cez portál www.gymes.edupage.org, respektíve do 8,00 hod. daného dňa telefonicky, prípadne sms v prípade choroby- len zákonný zástupca žiaka.

Žiak je povinný nosiť do ŠJ čipový kľúč/ISIC kartu, na základe ktorých mu bude strava vydaná.

Bez čipového kľúča/ISIC karty mu bude strava vydaná až po 14.00 hod.

Čipový kľuč resp. ISIC karta neslúži na odhlásenie z obedu!

Obed, ktorý sa nedá odhlásiť, je možné prevziať do jednorazového obalu v čase od 12:00 do 14:30 hod. (obal poskytne jedáleň za poplatok 0,20€  –  obal na polievku + obal na hlavné jedlo).