INFORMÁCIE

Kontakty:

–     mobil: 0918 832 085 aj SMS,

–      e-mail: jedalen@gymes.eu

–     po prihlásení na Edupage – www. gymes.edupage.org – v záložke Jedáleň (iba odhlásenie)

Zápisný lístok jedáleň

INFO K OBEDOM V ŠKOL.ROKU 2021/2022 :

☝️

na stravu je prihlásený iba žiak, ktorý odovzdal prihlášku na nový školský rok ( prihláška sa vypisuje každý rok). Ak obdržíte email s výškou stravného, tak je všetko v poriadku a Vašu prihlášku – zapísaný lístok už máme zaevidovanú

☝️

strava sa začína vydávať v piatok 3.9.2021

☝️

informáciu o výške stravného na obdobie 9/2021 dostanete emailom (skontrolujte si prosím aj spam)

☝️

stravné sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, prosím, dodržiavajte správne variabilné symboly za každé dieťa zvlášť, nakoľko systém bude sám párovať platby podľa výpisu z banky a pri nesprávnom VS nebude možné platbu priradiť k dieťaťu, do poznámky prosím písať meno a triedu dieťaťa;

☝️

za prihlasovanie a odhlasovanie je zodpovedný rodič, študent gymnázia.

Školská dochádzka nie je prepojená s jedálňou, preto je nutné žiakov počas neprítomnosti v škole odhlasovať priamo v škol. jedálni na t.č. 0918 832 085, sms, mailom jedalen@gymes.eu alebo po prihlásení cez edupage. 

Platba za stravu je v sume 1,70 €/ 1 jedlo (prima – tercia), resp. 1,80 €/1 jedlo (I. – V. ročník bilingválneho odboru).

Spôsoby úhrady:

1. trvalým bankovým príkazom – priemer. počet dní x poplatok (20 x 1,70 € = 34 € alebo 20 x 1,80 € = 36 €),

2. cez internetbanking mesačne,

3. jednorazovým bankovým prevodom za 5 mesiacov (5 x 34 €= 170 € alebo 5 x 36€ = 180 €).

Pozn.: Platby za stravu sa s účinnosťou od 1.9.2019 podľa usmernenia MŠ SR zákona č 245/2008 Z. z. presúvali do 2. finančného pásma na nákup potravín na 1 jedlo.

Účet: IBAN: SK17 0900 0000 0050 2975 9806

Ak žiak nebude mať vyplatenú stravu včas, nebude mu vydaný obed. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásiť sa je možné do 23,59 hod. predchádzajúceho dňa cez portál www.gymes.edupage.org, respektíve do 8,00 hod. daného dňa telefonicky, prípadne sms v prípade choroby- len zákonný zástupca žiaka.

Žiak je povinný nosiť do ŠJ čipový kľúč/ISIC kartu, na základe ktorých mu bude strava vydaná.

Bez čipového kľúča/ISIC karty mu bude strava vydaná až po 14.00 hod.

Čipový kľuč resp. ISIC karta neslúži na odhlásenie z obedu!

–         odhlásiť stravu na nasledujúci deň je možné len do 23:59 hod. – obed, ktorý sa nedá odhlásiť, je možné prvý deň odobrať do jednorazového obalu v čase od 12:00 do 14,30 hod. /obal poskytne jedáleň za poplatok 0,20€  –  obal na polievku + obal na jedlo/; ostatné dni neprítomnosti je potrebné odhlásiť elektronicky;

–        neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje;