Informácie o štúdiu

5-ročné bilingválne gymnázium

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia  8. alebo 9. ročník ZŠ.
Cieľom bilingválneho vzdelávania je pripraviť absolventov tak, aby ústne i písomne komunikovali v slovenskom, anglickom a ďalšom cudzom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí vo všetkých predmetoch študijného programu pri ďalšom štúdiu na vysokých školách u nás i v zahraničí a následne získať možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce.

Záujemcovia o toto štúdium doručujú vyplnenú prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy. Ďalšie informácie o štúdiu v 5-ročnom bilingválnom odbore nájdete v ďalších lištách. 

Dôležité dokumenty

PRIHLÁŠKA na ODbor

Termín odovzdania: 08.04.2021

prostredníctvom ZŠ, ktorú žiak navštevuje