Preskočiť na obsah
Informácie o štúdiu

5-ročné bilingválne gymnázium

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia  8. alebo 9. ročník ZŠ.
Cieľom bilingválneho vzdelávania je pripraviť absolventov tak, aby ústne i písomne komunikovali v slovenskom, anglickom a ďalšom cudzom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí vo všetkých predmetoch študijného programu pri ďalšom štúdiu na vysokých školách u nás i v zahraničí a následne získať možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce.

Záujemcovia o toto štúdium doručujú vyplnenú prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy. V školskom roku 2022/2023 je možné podať prihlášku aj elektronicky prostredníctvom Edupage (informácie o prihláškach podajú výchovní poradcovia na ZŠ). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potrebné, predkladá ho iba uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

V prípade otázok ohľadom prijímacieho konania kontaktujte zástupcu riaditeľa školy mailom- zastupca@gymes.eu.

Dôležité dokumenty

PRIHLÁŠKA na ODbor

Termín odovzdania: 20.03.2024

elektronicky prostredníctvom Edupage (bez podpisu) alebo v listinnej podobe s podpismi oboch zákonných zástupcov