Preskočiť na obsah

V školskom roku 2024/2025 osemročný odbor neotvárame . Preto nie je možné podať prihlášku na štúdium v tomto odbore na našej škole.

informácie o štúdiu

8-Ročný odbor

Je určený žiakom, ktorí úspešne ukončia 5. ročník ZŠ. Cieľom prvého ročníka (prímy) 8-ročného gymnázia je, aby žiaci získali dobré učebné návyky, aby v nich učitelia podnietili motiváciu k učeniu sa a k ich osobnému rozvoju. Veľký dôraz kladieme hneď od začiatku štúdia na vytvorenie dobrého tímu v triede a na rozvíjanie sebapoznania v kolektíve. 

Prvé tri ročníky štúdia sú zamerané na postupné rozširovanie slovnej zásoby a znalostí z anglického jazyka vo všetkých jazykových zručnostiach prostredníctvom metódy CLIL. Napredovaniu žiakov napomáha predmet konverzácia v anglickom jazyku. Okrem hodín anglického jazyka sa žiaci postupne stretávajú s anglickou slovnou zásobou na hodinách geografie, dejepisu či biológie. 

Ako druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú z ponuky: ruský, nemecký jazyk.