Preskočiť na obsah

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

Na štúdium v 8-ročnom odbore s bilingválnym programom prichádzajú do prvého ročníka Gymnázia sv. Edity Steinovej žiaci z 5. ročníka základných škôl. Pri prechode zo základnej školy na gymnázium je potrebné pripraviť žiakov na náročnejší systém učenia sa. Cieľom prvého ročníka (prímy) 8-ročného gymnázia je, aby žiaci získali dobré učebné návyky, aby v nich učitelia podnietili motiváciu k učeniu sa a k ich osobnému rozvoju. Veľký dôraz kladieme hneď od začiatku štúdia na vytvorenie dobrého tímu v triede a na rozvíjanie sebapoznania v kolektíve. 

Prvé tri ročníky štúdia sú zamerané na postupné rozširovanie slovnej zásoby a znalostí z anglického jazyka vo všetkých jazykových zručnostiach prostredníctvom metódy CLIL. Napredovaniu žiakov napomáha predmet konverzácia v anglickom jazyku. Okrem hodín anglického jazyka sa žiaci postupne stretávajú s anglickou slovnou zásobou na hodinách geografie, dejepisu či biológie. 

Ako druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú z ponuky: ruský a nemecký jazyk, ktorý sa vyučuje od druhého ročníka (sekunda).

Od kvarty je bilingválny program v osemročnom odbore totožný s bilingválnym programom pre 5-ročný odbor. Žiaci získavajú také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožňujú od kvinty vzdelávanie v anglickom jazyku v týchto predmetoch: geografia, dejepis, biológia, matematika, informatika, anglická a americká literatúra a svetové náboženstvá.

Cieľom našej školy je presadzovať systém „otvorenej školy“ pre najbližšiu komunitu a okolie. Organizujeme športové, vzdelávacie, kultúrne a duchovné podujatia pre žiakov školy, ich rodičov, miestnu farnosť a miestnu komunitu. Spomedzi rôznych aktivít môžeme spomenúť pravidelné prezentačné celoškolské projekty, noci v škole pre celú školu či pre jednotlivé triedy, pravidelné tréningy volejbalistiek a florbalistov zapojených do ligy, prípravy na medzinárodné certifikáty, pravidelné denné vysielanie „rádioaktívnych“ študentov, benefičné a vianočné koncerty… Množstvo týchto aktivít je organizovaných prostredníctvom Centra voľného času pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej, ktoré ponúka žiakom aktivity v mnohých záujmových krúžkoch. Voľné ruky k nápadom a ich realizácii ponúkame taktiež žiackej školskej rade.