Preskočiť na obsah

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

V školskom roku 2024/2025 osemročný odbor neotvárame . Preto nie je možné podať prihlášku na štúdium v tomto odbore na našej škole.

Na štúdium v 8-ročnom odbore s bilingválnym programom prichádzajú do prvého ročníka Gymnázia sv. Edity Steinovej žiaci z 5. ročníka základných škôl. Pri prechode zo základnej školy na gymnázium je potrebné pripraviť žiakov na náročnejší systém učenia sa. Cieľom prvého ročníka (prímy) 8-ročného gymnázia je, aby žiaci získali dobré učebné návyky, aby v nich učitelia podnietili motiváciu k učeniu sa a k ich osobnému rozvoju. Veľký dôraz kladieme hneď od začiatku štúdia na vytvorenie dobrého tímu v triede a na rozvíjanie sebapoznania v kolektíve. 

Prvé tri ročníky štúdia sú zamerané na postupné rozširovanie slovnej zásoby a znalostí z anglického jazyka vo všetkých jazykových zručnostiach prostredníctvom metódy CLIL. Napredovaniu žiakov napomáha predmet konverzácia v anglickom jazyku. Okrem hodín anglického jazyka sa žiaci postupne stretávajú s anglickou slovnou zásobou na hodinách geografie, dejepisu či biológie. 

Ako druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú z ponuky: ruský a nemecký jazyk, ktorý sa vyučuje od druhého ročníka (sekunda).

Od kvarty je bilingválny program v osemročnom odbore totožný s bilingválnym programom pre 5-ročný odbor. Žiaci získavajú také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožňujú od kvinty vzdelávanie v anglickom jazyku v týchto predmetoch: geografia, dejepis, biológia, matematika, informatika, umenie a kultúra a katolícke náboženstvo.

Cieľom našej školy je presadzovať systém „otvorenej školy“ pre najbližšiu komunitu a okolie. Organizujeme športové, vzdelávacie, kultúrne a duchovné podujatia pre žiakov školy, ich rodičov, miestnu farnosť a miestnu komunitu. Spomedzi rôznych aktivít môžeme spomenúť pravidelné prezentačné celoškolské projekty, noci v škole pre celú školu či pre jednotlivé triedy, pravidelné tréningy volejbalistiek a florbalistov zapojených do ligy, prípravy na medzinárodné certifikáty, pravidelné denné vysielanie študentského rádia ŠOK, benefičné koncerty… Množstvo týchto aktivít je organizovaných prostredníctvom Centra voľného času pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej, ktoré ponúka žiakom aktivity v mnohých záujmových krúžkoch. Voľné ruky k nápadom a ich realizácii ponúkame taktiež Študentskému parlamentu.